Privacy- en Cookieverklaring - MEVROUW CHA

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

In deze privacyverklaring informeer ik u u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze klanten-administratie en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij in het kader van de administratie en marketing van onze klanten verwerken.

 

WIE IS MEVROUW CHA?

Ik ben Mevrouw Cha, een eenmanszaak ingeschreven bij de KvK in Alkmaar onder nummer: 54421837. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Onze contactgegevens zijn:

MEVROUW CHA
Noordervaart 30B
1841 HA Stompetoren
Tel: +31 72 202 9218
Mail: service@mevrouwcha.nl

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken of per post via bovenstaande gegevens.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. Onderstaand hebben wij omschreven welke categorieën van gegevens wij verwerken.

 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code);
 • Naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres, KvK nummer; BTW nummer;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer; Swift; IBAN code);
 • Gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met klanten.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bovengenoemde gegevens bewaren wij ten hoogste twee jaar nadat de laatste transactie is afgerond, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten;
 • Het onderhouden van contacten met de klanten;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountants controle;
 • Het verlenen van medewerking aan de heffing of invordering van gemeentelijke-, provinciale- en waterschap belastingen;
 • De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting.

 

OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een tussen ons gesloten overeenkomst. Dit betreft de overeenkomst die wij met een klant hebben gesloten voor het (doen) leveren van thee en aanverwante producten.

Wij stellen de verplichting om persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van een wettelijke of contractuele verplichting dan wel vanwege een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

 

DELEN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Door mij ingeschakelde verwerkers;
 • Externe adviseurs;
 • Externe dienstverleners;
 • Belastingdienst;
 • Toezichthoudende autoriteiten;
 • Bezorgpartners;
 • Betaalpartners;

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

 

DOORGIFTE BUITEN DE EU

Uw gegevens kunnen ook door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter en Linkedin. Deze partijen zijn ‘EU-VS privacyshield’ geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

STATISTIEKEN / GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics. Het privacy beleid van Google Analytics kun je hier lezen.

 

BIJ THEE HOREN KOEKJES

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Mevrouw Cha kan gebruik maken van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Mevrouw Cha geen cookies ontvangt. Bekijk het volledige overzicht van alle cookies hier

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

 

BEOORDELINGEN VIA WEBWINKELKEUR

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

 

UW RECHTEN

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

 

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar linda@mevrouwcha.nl. Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. Wij streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

 

WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en zullen de wijzigingen op deze site publiceren. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

 

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 11 januari 2024.

De waardering van mevrouwcha.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 813 reviews.
Stel je vraag op Facebook Messenger